Leśnik

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Zarządzający lasami zakładają drzewostany, czyli zalesiają powierzchnie małymi drzewkami, często samodzielnie wyhodowanymi. Utrzymują i chronią tereny leśne poprzez zwalczanie szkodników, grodzenie terenów z młodnikami oraz zabezpieczanie pędów przed zwierzyną przy pomocy roztworów chemicznych lub mechanicznych urządzeń ochronnych. Utrzymują one również biotopy (mokradła), torfowiska i cieki wodne. Do odnawiania lasu zbierają nasiona z drzew leśnych: zbierają szyszki jodłowe lub nasiona drzew liściastych. Przy pozyskiwaniu drewna ścina się drzewa piłą łańcuchową, okrzesuje, mierzy i oznacza pnie. Albo używają maszyn do pozyskiwania drewna (harwesterów), które ścinają, okrzesują, korują, tną i mierzą drzewa i przekazują uzyskane dane bezpośrednio do systemów informacji leśnej. Budują i utrzymują leśne drogi i szlaki, a także obiekty rekreacyjne, takie jak ławki i miejsca piknikowe, instalują podniesione ukrycia, instalują budki lęgowe i zakładają miejsca dokarmiania zwierzyny, które zimą zaopatrują w pokarm. Do ich obowiązków należy również konserwacja sprzętu roboczego - od tradycyjnych narzędzi po nowoczesne maszyny, pojazdy i sprzęt cyfrowy.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność manualna i wiedza techniczna (np. w przypadku prac konserwacyjnych i naprawczych przy podwyższonym ukryciu, ogrodzeniach, sprzęcie technicznym).
  • Poczucie odpowiedzialności (np. przy obchodzeniu się z pestycydami)
  • rozwaga (np. podczas ścinki drzew, obsługi maszyn leśnych)
  • ostrożność i zręczność (np. przy ochronie młodych drzew, przy obróbce drewna)
  • pewność kroku (np. podczas pracy w trudnym terenie)
  • Umiejętność radzenia sobie z zawrotami głowy (np. praca na większych wysokościach, np. na drabinach przy usuwaniu gałęzi)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do obliczeń powierzchniowych i przestrzennych)
  • Biologia (np. w celu poznania typów drzewostanów i biocenoz w lesie)
  • Rzemiosło/technologia (np. do pracy z piłami, kosiarkami i korowarkami)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Leśnik":

Landesbetrieb Forst Brandenburg